Algemene Geschiedenis

De Algemene Geschiedenis

De Stammen

In het begin waren er stammen. Vredig levende gemeenschappen die leefden van de jacht, het bos, wat kleinschalige landbouw, soms wat visserij aan de kust en in de riviergebieden. Ze aanbeden de natuur en de geesten van het woud en vreesden wat niet bekend was. Bijgeloof, monsters en het gunstig stemmen van geesten van voorouders hoorden bij het dagelijks leven. Druïden lazen het woord van de geesten in de natuur en zorgden voor genezing en wijsheid. Zij wisten op een of andere manier in trance te raken om met de geesten te communiceren.

Het Trinh-Rijk

Het moment waarop men de geschiedenis echt begon bij te houden wordt gedefinieerd door de komst van de Trinh. Deze geschiedenis vertelt niet waar de Trinh precies vandaan kwamen. Niemand weet het en geen van de latere geschiedschrijvers van het Trinh Rijk zelf verhaalt erover. De Trinh bouwden de eerste steden en hun leiders noemden zich de ‘khosrau’. Alle inwoners in dit gebied vielen onder hun gezag, afgedwongen door de krijgers. Alle stammen die hier voorheen leefden waren opeens Trinh en moesten zich schikken naar de wetten van de khosrau. Terugvechten was nauwelijks een optie, want voordat de Trinh opdoken was het concept oorlog en onderdrukking nauwelijks bekend.

Het Rijk hield ruim vijfhonderd jaar stand, maar ondergronds waren het de horigen die probeerden de oude weg, het leven zoals hun voorouders in stammen dat deden met hun gewoontes, in ere te houden. Daarvoor volgden ze lessen bij wijze mensen. In hun ogen waren zij, en zij alleen, de nazaten van de stammen, die volgens hun geloof inherent goed waren. De burgers en de bestuurders waren Trinh, het kwaad dat de oude weg probeerde te vernietigen. En zoals zo vaak in grote rijken, waren er uiteindelijk veel meer horigen dan burgers en bestuurders. Ook omdat het steeds moeilijker werd gemaakt het burgerschap te verkrijgen.

De horigen kwamen uiteindelijk in opstand. In wat nu bekend staat als ‘de Nacht van de Stammen’ bewapenden ze zich en over het hele continent braken er rellen uit. Het leger stond machteloos, ook omdat het voetvolk voor een groot gedeelte uit horigen bestond. De cavalerie en de officieren waren in de minderheid en sommigen steunden de zaak van de horigen zelfs. De khosrau vluchtte met zijn familie en lijfwacht, de rijke families werden uit de steden verdreven en plunderingen volgden. De Nacht van de Stammen ontaarde in een wekenlange plundertocht die de ‘Tocht der Vrijheid’ werd genoemd, maar in werkelijkheid werd er alleen maar vernietigd. Hoewel de Trinh een schrikbewind voerden over de oude stammen, brachten ze ook culturele en technologische vooruitgang die nu tot een halt werd gebracht. Het Rijk was gevallen en er was anarchie. Een machtsvacuüm waarvan niemand wist wat hij ermee moest.

Duistere Era

Er brak een periode aan die ‘de Duistere Era’ genoemd werd, een periode van verwarring en angst. Men klampte zich vast aan ‘het oude’ of wat men dacht dat dit was, want dit was het enige wat men nog kende van vóór het Trinh rijk. Maar het oude bestond nu slechts nog uit de overgeleverde woorden van enkele wijzen uit de stammentijd. Sommige mensen probeerde hier nieuwe lessen uit te halen en op die manier orde te scheppen. Deze mensen werden ‘profeten’ genoemd. Uit deze periode stammen dan ook de meeste Geschriften der Profeten. Uiteindelijk keerden enkele voormalige ‘oorspronkelijke Trinh’ terug naar de steden in het westen, die er relatief gunstig vanaf waren gekomen en waar nog mensen leefden, en probeerden de boel weer op te bouwen. Enkele voormalige horigen gingen mee, in de hoop een betere toekomst voor zichzelf en hun nageslacht veilig te kunnen stellen. Anderen trokken naar het oosten, waar vruchtbare grond was. Zij wilden de verheerlijkte stammentijd doen herleven en stortten zich op de landbouw. De oorspronkelijke Trinh die zich als de Grote Families hadden geprofileerd en dus bekend waren bij velen, waren nergens welkom. Ze werden verstoten. Sommigen trokken naar het zuiden en gingen De Vlakte op, maar de meesten verkozen een nomadisch bestaan en probeerden een bestaan op te bouwen met dat waar ze goed in waren: kunst. Van poëzie tot zang en dans. Veel van de burgers die geen oorspronkelijke Trinh waren trokken naar het noorden; hoewel ze het stammenideaal al lang vaarwel hadden gezegd, wilden ze ook niet meer met de Trinh worden geassocieerd. Enkele inwoners van het noorden keerden wel terug naar een vorm van het stammenverband en vormden clans op het schiereiland Hoogkust.

Era van de Drie Landen

Deze tijd stond vooral bekend als een tijd van intern conflict, politiek en technologische en culturele ontwikkeling. Dit laatste kwam vooral door het ontstaan van een nieuwe waardering voor de Trinh. En dan met name voor hun technologische en culturele ontwikkeling. Vooral in het westen leidde dit tot een soort nabootsing van die periode wat voor dat land tot een grote culturele bloeiperiode zorgde, en het resultaat hiervan was de oprichting van het eerste land; Crimea. Al snel besloot Crimea de cultuur te gaan verspreiden naar het oosten, waar men veel meer back to basic was gaan leven en verschillende dorpen bestonden zonder gecentraliseerd bestuur. Het oosten had hier echter helemaal geen behoefte aan, en kwamen regelmatig in bloedig conflict. Als een verspreid volk waren ze echter niet opgewassen tegen de georganiseerde legers van Crimea. In een ongekend snel tempo werd toen besloten tot samenwerking tussen de oostelijke plaatsen en werd de vijand een halt toegebracht. Er werd een vrede getekend tussen Crimea en de steden en dorpen. De oostelijke samenwerking bleef echter bestaan en de vrije steden en dorpen werden in de jaren erop tot één land gesmeed: Harland. Er bleven echter conflicten tussen Harland en Crimea, van kleine schermutselingen tot complete oorlogen. In het noorden was echter een koninkrijk ontstaan dat grotendeels werd genegeerd door de strijdende partijen. Dit koninkrijk, Steffonia, bouwde forten aan haar zuidgrens als bescherming tegen de strijdende landen en richtten de Grensgarde op. Veel vluchtelingen uit beide landen werden tegengehouden uit angst dat Steffonia anders zou worden meegesleurd in het conflict. Steffonia breidde uit naar het oosten en westen en zelfs tegen de uitlopers van de Koningsbergen op.

De Hereniging

Zeer recentelijk heeft Crimea zich uiteindelijk vrijwillig en zonder militair conflict overgegeven aan Steffonia. Vervolgens is Harland militair veroverd met de genoemde reden een poging te doen om een stabiel gebied te creëeren, waarin conflict niet langer noodzakelijk is. Tenminste, dat is de officiële reden. Hoe dan ook, voor de tweede keer in de geschiedenis is het gebied tussen de Koningsbergen, de Vlakte, de Eindzee en de Trinhzee één rijk. Het Era van de Drie Landen is ten einde, en de Hereniging is begonnen. Nu zijn Harland en Crimea slechts gebieden, maar de sporen uit het Era der Drie Landen zit nog vers in ieders geheugen.

Algemene Tijdslijn

1500 jaar geleden
Stammensamenleving op het continent.

1500 jaar geleden / 0
Invasie van de Trinh. Het Trinh Rijk vormt zich op het continent. Begin van de jaartelling. Vanaf nu is het NT (na Trinh). Alles hiervoor is VT (voor Trinh).

1000 jaar geleden / 500 NT
Oprichting van de Vesters

985 jaar geleden / 515 NT
Nacht van de Stammen en Tocht der Vrijheid. De clans van Hoogkust verklaren zich onafhankelijk.

980 jaar geleden / 520 NT
Begin Duistere Era, verwerping van het Trinh Pantheon.

964 jaar geleden / 536 NT
Officiële oprichting van de Synode onder de eerste archon St. Venminh.

884 jaar geleden / 616 NT
Verschillende adelijke huizen stichting gezamenlijk de Crimeaanse Oligarchie.

817 jaar geleden / 683 NT
Steffonia roept zichzelf uit tot soevereine staat.

790 jaar geleden / 710 NT
Crimea wordt dominante staat op het continent. Bloeitijd van cultuur, ontwikkeling en kunst. ‘Officieel’ einde Duistere Era.

702 jaar geleden / 798 NT
Crimea valt het oosten binnen en verovert enkele kleine steden en dorpen.

701 jaar geleden / 799 NT
De nog vrije oostelijke clans verzamelen zich en slaan terug, Crimea trekt zich terug uit het oosten. Het oostelijk samenwerkingsverband blijft bestaan en noemt zich Harland.

700 jaar geleden / 800 NT
De eerste forten worden in het Laaggebergte neergezet door Steffonia. Oprichting Grensgarde.

631 jaar geleden / 869 NT
Crimea onderneemt een tweede poging Harland in te nemen wat leidt tot de Tweede Crimeaans-Harlandse Oorlog die drie jaar duurt. Het leidt wederom tot een nederlaag voor Crimea ondanks technologische voorsprong.

613 jaar geleden / 887 NT
Steffonia breidt de grenzen uit in alle richtingen behalve het zuiden en groeit zo stil uit tot een machtsblok in het noorden.

410 jaar geleden / 1190 NT
Constante schermutselingen met Harland leiden ertoe dat Crimea steeds meer geld aan het leger uitgeeft. De culturele en academische ontwikkeling komt tot stilstand.

323 jaar geleden / 1177 NT
Derde Crimeaans-Harlandse Oorlog: Harland besluit terug te slaan uit wraak voor de provocaties en verovert enkele dorpen en akkers aan de grens. Crimea is niet in staat het gebied te ontzetten.

296 jaar geleden / 1204 NT
Crimeaanse Hongersnood. Door de verloren akkers raakt Crimea door de voedselvoorraad heen en de rest van het land levert onvoldoende op om de bevolking te voeden.

293 jaar geleden / 1207 NT
Vierde Crimeaans-Harlandse Oorlog breekt uit wanneer een groepje Crimeaanse burgers wordt betrapt en gedood bij het stelen van voedsel. Met moeite wordt een deel van de verloren akkers terugveroverd. De oorlog duurt tien jaar.

212 jaar geleden / 1288 NT
Crimea keert terug naar de tijd van wetenschap en cultuur. De verhoudingen met Harland verbeteren iets en er komt handel op gang, voornamelijk in vee en landbouwproducten. Het Crimeaanse leger krimpt. Crimea kent een opleving die bekend staat als de Rinascita.

150 jaar geleden / 1350 NT
Steffonische Revolutie. Een korte maar hevige burgeroorlog tussen twee adellijke huizen.

146 jaar geleden / 1354 NT
Na zeshonderd jaar neemt een nieuw adellijk Huis de troon over in Steffonia. Er wordt begonnen met de bouw van een nieuwe hoofdstad en extra investeringen in het leger.

104 jaar geleden / 1396 NT
Een lector Krijgskunde aan de Steffonische Academie vindt een nieuwe toepassing voor tassium, dat tot op heden alleen illegaal als narcoticum werd gebruikt. Hij ontwikkelt het eerste vuurwapen.

83 jaar geleden / 1417 NT
De Crimeaanse Landsraad besluit tot een aansluiting bij Steffonia; de Collegamento.

63 jaar geleden / 1439 NT
Steffonia (en daarmee Crimea) valt Harland binnen. De officiële reden is zorgen voor een stabiel gebied zonder de constante gevechten tussen Crimea en Harland.

59 jaar geleden / 1441 NT
De Harlandse clanhoofden geven zich na de val van Hoogkust over. Voor de tweede keer in de geschiedenis is het gebied tussen de Koningsbergen, de Vlakte, de Eindzee en de Trinhzee één rijk.

1500 NT
Het heden